Laddar

Medborgare: ”Avslå alla byggplaner på Tempotorget”

Kommunförslaget får kritik från medborgare.

delningar

I september presenterade Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen en detaljplan för bostäder på Tempotorget, där bland annat Willys och Starpizzeria i dag är beläget.

”Planförslaget möjliggör en förtätning av kvarteret Bajonetten med en blandad användning och utformning med bostäder, butiker och lokaler för centrumändamål. Även byggrätt för kontor och skola inryms i planområdet. Avsikten är att möjliggöra för nya bostäder och förtäta i kollektivtrafik och centrumnära läge”, skrev man i detaljplanen.

Förvaltningens bedömning är att man genom nybyggnationer kommer kunna anlägga cirka 164 lägenheter i området. Då har man inte räknat in den befintliga byggnaden på Bajonetten 4, vilken förvaltningen menar kan göras om till nya lägenheter och såldes öka antalet nya bostäder ytterligare.

I ett medborgarförslag motsätter sig nu så en invånare i Kristianstad detaljplanen, och anser att alla byggplaner på Tempotorget ska avslås.

Som anledning till detta hänvisar medborgaren till detaljplanen och pekar på att grundvattenytan i området enbart ligger en meter under markytan och att området således är olämpligt för stora byggnader. Hen menar även att stabiliteten är dålig och att det inte ska uteslutas att hus i området drabbas av sättningsskador.

Vidare pekar medborgaren på att förtätningen av bostadsområden kan få negativa hälsoeffekter, med allt fler bilar på bekostnad av grönområden i staden. Hen menar även att det vore olämpligt med höghusbebyggelse vid det villaområde som omringar Tempotorget och att fler förtätade områden kan göra att kriminaliteten ökar.

Istället för att bygga bostäder menar invånaren att Tempotorget även fortsättningsvis ska vara ett torg, men att man kan rusta upp såväl butikerna som torget samt anlägga ett mindre grönområde på området.

Relaterade artiklar