Laddar

Han tar strid för en riktig skitsak

Mannen som bor inom Kristianstads kommun tar strid för att få släppa ut avloppsvatten från sin bostad.

delningar

I mitten av maj tog miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad ett beslut genom delegation. De bestämde att en man med fastighet i den södra delen av kommunen inte längre skulle få släppa ut avloppsvatten från sitt badkar, toalett, disk eller tvätt. Anledningen är att brunnen inte ansågs vara tillräckligt skyddad.

Bakgrunden är en inspektion som gjordes redan år 2015. Då hittade kommunens tjänstemän två brunnar på fastigheten. Det ena var en trekammarbrunn, den andra var antingen en sjunkbrunn eller en stenkista. Från denna sista brunn finns det en fara att ämnen läcker ut i grundvattnet, något som strider mot dagens regler.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Där har fastighetsägaren frågat sig hur andra människor skulle kunna påverkas när hans brunn ligger 160 meter från grannen. Myndigheten kommer dock fram till att det finns en risk att de ämnen som läcker ut kan orsaka övergödning. Därför blev det ett fortsatt förbud att släppa ut spillvatten från huset.

Nu har ärendet även tagits upp av mark- och miljödomstolen. Där skriver mannen att det är osäkert vilka åtgärder han måste vidta för att få en godkänd anläggning. Enligt honom finns det inte heller något som bevisar att avloppsvatten som läcker ut från en stenkista, skulle nå ytvatten och kunna skada människor eller miljö.

Domstolen går dock på samma linje som kommunen och förbjuder mannen att släppa ut avloppsvatten från huset. Senast 12 månader från att domen vinna laga kraft, måste han ha fixat en godkänd anläggning. Även detta beslut är dock möjligt att överklaga.

Relaterade artiklar

Ny handlingsplan ska minska brottsligheten i Skåne

Det är Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Tullverket och Sydsvenska handelskammaren som har gått ihop för att öka människors trygghet genom brottsförebyggande insatser.