Laddar

Föreslår ändringar i vägskatt: ”Ett framsynt förslag”

Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag välkomnar förslaget.

delningar

Nyligen presenterade regeringen ett förslag på ny inriktning av beskattning av tung lastbilstrafik.

Förslaget gäller bland annat vägslitageskatt och beskattningen för tung lastbilstrafik.

Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag välkomnar förslaget och noterar att det är i linje med den rekommendation branschorganisationen gett,

– Det är ett framsynt förslag, och differentieringen utefter trafikintensitet och geografi gör att timmertransporter och stora delar av Norrlands inland kan undantas. Det är också bra att skatten ska gälla redan för fordon över 3,5 ton och inte enbart tas ut på tyngre lastbilar som varit aktuellt tidigare, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag.

Förslaget på vägslitageavgift innebär att inriktningen på vägskatt ändras från en tidsbaserad till en avståndsbaserad beskattning. Skatten föreslås omfatta europavägar, övriga riksvägar och primära länsvägar.

– För åkerinäringen är det självklart att vi tycker det är onödigt med högre skatt på lastbilar med släpvagn, eftersom större fordon har lägre utsläpp per transporterad enhet, säger Rickard Gegö.

De delar av vägnätet som har en låg trafikintensitet avseende tung trafik undantas från beskattning, och en differentiering efter geografi och fordonsegenskaper föreslås. Nivån på den föreslagna skatten är ännu okänd.

– För att kunna utforma ett lämpligt differentieringssystem så måste skattenivåerna vara kända och dessutom rimliga för att inte skada näringslivet. Vi vill fortsätta medverka till ett så bra förslag som möjligt eftersom detta kan bidra till att stärka svensk åkerinäring, avslutar Rickard Gegö.

Om regeringens förslag:

I promemorian görs bedömningen att inriktningen bör ändras från entidsbaserad till en avståndsbaserad beskattning för tung lastbilstrafik.

Vägslitageskatten bör omfatta vägkategorierna europavägar, övriga riksvägar och primära länsvägar. Dock bör de delar av detta vägnät som har en alltför låg trafikintensitet avseende tung trafik undantas från beskattning.

Vidare bör vissa tillägg till vägnätet göras för att undvika att den tunga trafiken annars leds om till vägar med sämre bärighet. Skatten bör differentieras geografiskt dels utifrån tätorts- och landsbygdskörning, dels utifrån områden där det finns respektive saknas alternativ till vägtransporter.

Skattepliktiga fordon bör vara tunga lastbilar över 3,5 ton.

Differentiering av skatten på fordonstyp bör ske utifrån fasta fordonsegenskaper som avspeglar vägslitage. Denna differentiering bör ske utifrån motorfordonets vikt och antal hjulaxlar samt med hänsyn tillförekomsten av draganordning.

Vidare bör differentiering ske utifrån fordonsegenskaper som avspeglar utsläpp.

Källa: regeringen.se