Polisen varnar: ”Det kan ge konsekvenser”

Polisen har i dag, tisdag, publicerat ett pressmeddelande efter clownincidenterna i landet. "Att skrämma någon kan ge konsekvenser. Och den som skrämmer kan begå ett brott", skriver man.

Martin Persson

Martin Persson

Kl.12:30, 18 oktober, 2016

Polisen varnar: ”Det kan ge konsekvenser”

Den senaste veckan har clownfenomenet kommit till Sverige, och spridit skräck bland människor. Bland annat har 24Kristianstad.se skrivit om att ”mördarclownerna” har kommit till Skåne och om Medinas skräcknatt i Kristianstad.

I dag, tisdag, har polisen publicerat ett pressmeddelande gällande clownincidenterna:

Att skrämma någon kan ge konsekvenser. Och den som skrämmer kan begå ett brott.

Om du skrämmer en person kan du göra dig skyldig till ofredande. Om du dessutom hotar om våld kan du göra dig skyldig till olaga hot alternativt grovt olaga hot, till exempel om en gärningsperson hotar med ett vapen eller en vapenatrapp. En person som blir utsatt för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp, till exempel olaga hot, har rätt att använda våld för att skydda sig, så kallat nödvärn, i vissa situationer.

Om du blir utsatt för ett brott så är det viktigt att du anmäler brottet. Antingen genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Är det akut ringer du 112.

Olaga hot
Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas 1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Lag (2016:508).

Ofredande
Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1993:207).

Nödvärn
1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.   Rätt till nödvärn föreligger mot 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

/Polisen”

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel